Wie is wie

Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. De Inrichtende Macht is het gemeentebestuur van Oud-Turnhout. Zij worden vertegenwoordigd door de Burgemeester en de Schepen van Onderwijs. De organisatie van de school wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal partners en raden.

Een school 'draait' door de inzet van een groot aantal mensen. Voor de dagelijkse zorg van onze kinderen kunnen we rekenen op ... 6 kleuterleidsters, 2 kinderverzorgsters, 10 leerkrachten lagere school, 1 turnleerkracht, 5 bijzondere leermeesters, 1 zorgcoördinator, 1 zorgjuf, 6 PWA-moeders, 2 directeurs, 1 secretaresse, 1 ICT-er, en talloze vrijwilligers! We maken allemaal samen school!

Deze personen dragen zorg voor uw kind:

Klasindeling schooljaar 2018-2019
Instappers: juf Tinne
K1A: juf Leen
K2A: juf Greet/juf X op woensdag
K2B: juf Sarah (juf Joke tot november)/juf X op vrijdag
K3: juf Ann
Juf Caroline: ondersteuning
L1: juf Ann en juf Marjolien
L2: juf Debby
L3: juf Andrea en meester Benny
L4: juf Sonja/juf Veerle
L5: juf Miet en meester Yoni
L6: juf Bieke en juf Margot/meester Yoni

Ondersteunend personeel
Juf Ilse en juf Yenthe: kinderverzorgsters
Juf Marjan: zorgco LS
Juf Caroline: zorgco KS
Juf Annick: secretaresse

Bijzondere leermeesters
Juf Chris: L.O.
Juf Marjan: RKG
Juf Natasja en juf Sarah : NCZ
Juf Evelien: PGD
Meester Mo: ISL
Lerarenplatform: meester Jens

Directie
Meester Frank
Juf Veerle

Voorzitter: Leen Lauwers
Penningmeester: Bart Tuytelaers
Secretaris: Leen Lauwers

De ouderraad is een groep vrijwilligers die de binding verzorgt tussen alle ouders, en de schooldirectie en de leerkrachten. Deze raad bestaat uit ouders van kinderen op de gemeentelijke basisschool Salto.

Ongeveer 5 keer per schooljaar vindt er een vergadering plaats waar verschillende onderwerpen worden besproken: voorbereiding van ouderraadactiviteiten, agendapunten van de schoolraad, de werking van de school, mogelijke financiële ondersteuningen,...

Binnen de ouderraad worden er 3 specifieke functies ingevuld: voorzitter, penningmeester en secretaris. Er zijn ook leden van de ouderraad die zetelen in de schoolraad of deelnemen aan overkoepelende projecten met de andere SCHOT-scholen.

U kan contact opnemen met de ouderraad per mail: ouderraadgbssalto@gmail.com

In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de volgende geledingen; de ouders, personeel Salto, en de lokale gemeenschap. Deze raad heeft overleg- en adviesbevoegdheid betreffende o.a. het schoolreglement, de lijst van bedragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, het schoolwerkplan, het beleidsplan dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB.

Sinds 2004 werkt de school met een "leerlingenraad" en ook dit schooljaar zal de leerlingenraad weer actief zijn. Het doel is dat alle leerlingen de kans krijgen om actief deel te nemen aan het schoolgebeuren en dat samen met de kinderen schoolse zaken besproken worden. Eén keer per maand vindt de leerlingenraad plaats. Twee leerlingen uit iedere klas (vanaf 3de leerjaar) komen samen en brengen verslag uit van de ideeën, voorstellen of opmerkingen die bij hen in de klas ter sprake zijn gekomen.

Het centrum voor leerlingenbegeleiding werkt op vier domeinen: schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg. In een CLB werken artsen, psychologen en pedagogen, assistenten in de psychologie, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en administratieve medewerkers. Hun dienstverlening ten overstaan van ouders, leerlingen en leerkrachten is gratis.

Het CLB voorziet dus in een aantal verplichte (vb. medische onderzoeken) en niet-verplichte tussenkomsten (vb. loopbaanbegeleiding). De ouders geven toestemming tot het uitvoeren van deze tussenkomsten alsook tot het overmaken van het dossier aan een ander CLB bij schoolverandering. Wettelijk voorziene afwijkingen kunnen worden toegestaan na overleg met het CLB en/of de school.

Het gemeentebestuur heeft een beleidscontract afgesloten met:

CLB - Kempen (vestiging Turnhout)
Begijnenstraat 50
2300 Turnhout
Tel.: 014/ 47 27 60
www.clb-kempen.be

CLB - Kempen
Medische dienst
Parklaan 25
2300 Turnhout
Tel.: 014/ 41 64 39

img
img